16Dec

Friendship by RAC SilvercityMidTown

Native Language: Telugu

కొన్నిసార్లుఒక క్షణం ాపకకం అయ్యే వరకు దాన్న న్నజమైన విలువ మనకు ఎకప టికీ తెలియదు. ఈ సిదాధంతంయొకక ఉతమత ఆచరణాతమ క ప్కదరశ నలలో బాలే ం ఒకటి. కొతతస్ని హితులను సంపాదంచడం, ప్కతి సెకనును ఆసాా దంచడం, ప్కత్యే కమైన అనుభవాలను అన్వా షంచడం చిని నాటియాదృచిి కాలుమాప్తమే కాదు, ఇద ాపకకాలను సృషంట చే ప్కప్ియ. మనతో పాటు ఈ ప్కప్ియలో చాలా మంద వేకుతలు ఉనాి ర్ల, కానీ అలాంటి వారిలో ఒకర్ల బాలే స్ని హితుడిగా గుర్లతండిపోయ్యగంభీరమైన భాగసాా మే ం కలిగి ఉనాి ర్ల.

ప్కణవ్ కులకరిినా చినినాటి స్నిహితుడు. మేము 6 సంవతసరాల వయస్సస లో ఉని ప్పప డు కలుస్సకునాి ము మరియు అదే పాఠశాలలో చదవాము. ఒకే తరగతి గదలో కలిసి కూర్చో వడం బలమైన బంధాన్ని ఏరపర్లస్సతంద. అదే స్కకల్ బ బస్సస లో తిరిగి ఇంటిి చేర్లకున్న, మా హంవర్కక చేస్కత, మేము ర్చజంతా ఎప్పప డూ & దాదాప్ప కలిసి ఉండేవాళ్ంు . మా స్ని హం ఇంత అందంగా ఉంటుందన్న మాకు తెలియదు. నాకు ఆ సమయం గుర్లతకు వచిోనప్పపడలాు, అద చుట్టటతిర్లగుతుని ాపకకాల అందమైన ఫ్లుష్ లాగా ఉంటుంద. ప్కణవ్ అంత ఉతాస హవంతుడు. అతను బయటిి వెళ్డు ం మరియుకొతతమూలలను అన్వాషంచడంయొకక ప్రస్ను నొిక చెపాప డు. ఈ ర్చజు ట , నాలో ఉని బలమైన వేితాత ాన్ని ఆయన్వ కారణమన్న న్వను అనుకుంటునాి ను.

ఆయనతో నాకు గుర్లతని ఎన్ని అదుుతమైన అనుభవాలు ఉనాియి. అలాంటి ఒక అనుభవాన్ని గురించి చెపాప లంటే, మా కుటుంబాలు మమమలిి విహారయాప్తకు తీస్సకెళ్లులన్న న్నరయిి ంచుకుని ఆదవారం ఉదయం. మేము చాలా ఉతాస హంతో న్నండిపోయాము. మమమ లిి అందమైన ఆర్లబయటి తీస్సకెళ్లుర్ల. చుట్టటఉని దృశ్ేం అంతా స్సందరంగా ఉంద, మేము బంతులతో ఆడుకుంటునాి ము, వాటిలో ఒకటి స్సదూర పొదలోుపోయింద. మేము బంతిన్న వెతకనిన్ని వెిననప్పపడు, మాకు ఆశ్ో రే ం కలిగించింద, అకకడ ఒక కుకకపిలుకడుకున్న ఉంద.

మాతలిదు ంప్డుల వదకుద తీస్సకెిుఇంటిి తెచుోకునాిం. దాన్ని టామీ అన్నపేర్ల పెటి, టచకక న్న షవర్క ఇచాో ము. నాకు పెంప్పడు జంతువులు అంటే ఎలర్జీకాబటి, టప్కణవ్ ి దాన్నన్న ఉంచనిన్ని అనుమతించార్ల మరియు మేము టామీన్న చూస్సకున్వవాళ్ంు . టామీతో ఈవెన్నంగ్ వాకలు ఉతమత మైనవి, టామీ మమమలిి మరింత దగరిగ ి తీస్సకొచాోడు మరియుచాలా సమయం కలిసి గడిపేలా చేశాడు.

జీవితమంతా ఆశ్ో రాే లే కదా? మేము అడవిలో కోలోప యిన బంతిన్న వెతకడం కొనసాగించాము మరియు సజీవమైనదాన్ని కనుగొనాి ము, అద మమమలిి మరింత దగరగ చేసింద మరియునా జీవితాన్ని టనుిలా పకకశ్ిన్నత డడించింద.

ప్కతి కరకు ముగింప్ప ఉని ందున, అద సంతోషకరమైనద కావచుో లేదా విచారకరమైనద కావచుో. తలితు ంప్డుల ఉద్యేగం కారణంగా వేరే రాష్ట్రటన్ని వెళ్డు ంతో ప్కణవ్తో నా స్నిహం ముగిసింద. అన్వక కారణాల వలుఆయనతో గడిపిన సమయం విశేషమైనద. మేము ఆలోచనలు మరియు కారే కలాపాలలో ప్కతిధ్ా న్నన్న కలిగి ఉనాి ము. సామాజిక, ఆరికి, ప్కా సంబంధాలు మొదలైన అన్వక సమసే ల గురించి మనకు తెలియక పోయిన బాలే దశ్ దీన్ని అతి పెద కారణం కావచుో . అంతం బాధాకరమే ద అయినకప టికీ, అతను నాతో గడిపిన సమయం నాకు ఎప్పప డూ గుర్లతండిపోతుంద. విలువైన వస్సతవు.

Translation: English

Sometimes we never know the true value of a moment until it becomes a memory. Childhood is one of the best practical demonstrations of this theory. Making new friends, enjoying every second, exploring unique experiences are not just coincidences of childhood, it is a process of making memories. There are a lot of people in this process with ourselves but one of such people has lofty participation that is remembered as CHILDHOOD FRIEND.

Pranav Kulkarni was my best childhood friend. We met when we were 6 years old and went to the same school. Sitting together in the same classroom added up to building a strong bond. Reaching back home by the same school bus and doing our homework, we were always & almost together the whole day. We never knew that our friendship was going to be so beautiful. Whenever I recall that time, it’s just like a beautiful flash of memories roaming around. Pranav was such an enthusiastic human being. He underscored the thrust of moving out and exploring new corners. Today, I think he is the reason to the strong personality I have.

There is plethora of amazing experiences with him that I remember. Speaking of one such experiences, that was a Sunday morning when our families decided to take us on a picnic. We were filled with lot of excitement. We were taken to beautiful outdoors. The whole scenery around was picturesque, we were playing with balls, one of which was lost in the distant bushes. When we went to find the ball, to our surprise, we found a puppy lying down there. We took it to our parents and got it home. We named it Tommy and gave it a nice shower. As I was allergic to pets, Pranav was allowed to keep it and we used to take care of Tommy. Evening walks with Tommy were the best, Tommy brought us even more closer and made us spend a lot of time together.

Isn’t life all about surprises? We went on searching a lost ball in the woods and found something lively that brought us even closer and added tons of memory to my life.

As every story has an end, may it be a happy or a sad one. My friendship with Pranav ended when they moved to a different state due to his parents job. The time spent with him was remarkable due to many reasons. We had resonance in ideas and activities. Probably, the biggest reason is that phase of childhood when we were just unaware of a lot of issues like social, economic, public relations etc. though the end is sorrowful, the time he spent with me would always be remembered by me as the most precious thing.

Written by : RAC Silvercity MidTown

Leave a reply